מתי ניתן למשוך כסף מקופת הגמל?

משיכת כספים מקופת הגמל

חיסכון שנצבר מהפקדות החל מ-1 לינואר 2008:
ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר הפרישה, תוך אפשרות לפטור ממס רווחי הון וממס הכנסה בהתאם לפקודת מס הכנסה. ככל שרצונך הוא למשוך את החיסכון שנצבר בקופה כקצבה ובאם הקופה אינה משלמת קצבה, יש להעביר תחילה את הכספים לקופה המשלמת קצבה (פעולה טכנית) כדי למשוך כספים.

במקרים מסוימים שמפורטים בחוק, ניתן יהיה למשוך את כספי התגמולים באופן הוני. בין המקרים החריגים שבהם ניתן לעשות זאת אפשר למנות משיכה של הכספים על ידי בעלי הכנסות נמוכות, על ידי עצמאי שסגר את העסק או הפסיק לעסוק במשלח ידו וכן לצורך מימון של הוצאות רפואיות גבוהות או בשל נכות.

כמו כן, עובד שכיר רשאי למשוך, בסיום עבודתו במקום העבודה, חלק מכספי הפיצויים שהופקדו לקופה או את כל הכספים, אם עמד בתנאים מסוימים. המס שישלם ייקבע בהתאם לנתונים שידווחו על ידי המעסיק לרשויות המס בעת הודעת המעסיק על סיום עבדותו (טופס 161). חשוב לציין כי משיכה מוקדמת של כספי הפיצויים צפויה לפגוע בגובה הקצבה הפנסיונית, ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני טרם קבלת החלטה על פדיון מוקדם.

בנוסף, ככל שהחוסך זכאי לקצבה שעולה על סכום הקצבה המזערי (5,012 ₪, נכון לשנת 2024), יהא רשאי להוון את הקצבה. כדאי לדעת שהיוון קצבה ללא אישור מפקיד השומה בעניין שיעור הפטור ממס (במידה שהחוסך זכאי לכך), עלול להוביל לחיוב במס של 35%. עם זאת, באם מדובר ב"קצבה מוכרת" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, בכפוף לתנאי האמור לעיל לעניין היוון הקצבה, ובאם גיל החוסך עלה על 60 יוכל החוסך להוון את הקצבה תוך ניכוי מס בשיעור של 15% על הרווחים הנומינליים (ללא ניכוי האינפלציה), במקום מס של 25% על הרווחים הריאליים (בניכוי האינפלציה), כנהוג ברוב הנכסים שחל עליהם מס רווחי הון. אפשרות זו ניתנת במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

השאלה אם למשוך את הכסף כקצבה או כסכום חד-פעמי ומתי לעשות זאת תלויה בנסיבות החיים של החוסך. עם זאת, משיכה לפני המועד המזכה בפטור ממס (ובעמית שכיר על פי המקרים המסוימים שהוגדרו) תהיה כרוכה בתשלום מס הכנסה של 35% על הכספים*. משיכת הכספים לפני המועד בפטור ממס מותרת רק במקרים מסוימים שהוגדרו, כגון למימון הוצאות רפואיות בתנאים מסוימים, במקרי נכות בתנאים מסוימים, לעמיתים בעלי הכנסה נמוכה מאוד, כאשר הקופה לא פעילה ונצברו בה פחות מ-8,000 ₪, לעצמאים שסגרו את העסק ואינם עוסקים בו עוד, והכל בכפוף להוראות הדין ותקנון הקופה.

כמו כן, עובדים שזכאים לפיצויים בשל פיטורים או התפטרות יכולים למשוך את כספי הפיצויים בפטור ממס ( עד תקרת הפטור) בהתאם לקבוע בטופס 161 שמפיק המעסיק או באישור מאת פקיד השומה. ככלל, משיכה מוקדמת אינה מומלצת אלא במקרי חרום, שכן היא צפויה להביא להקטנה משמעותית של קצבת הפנסיה.

במקרה של פטירת החוסך, המוטבים (מי שהוגדרו על-ידו מבעוד מועד כמקבלי הכספים במקרה מוות) רשאים לפדות את הכסף. ישנן מספר דרכים לעשות זאת, ולכל דרך השלכות שונות מבחינת המיסוי שיוטל על הכספים, ולכן מומלץ להתייעץ באיש מקצוע.

תנאי המשיכה של כספי תגמולים בקופת גמל

חיסכון שנצבר מהפקדות בשנים 2006-2007: ניתן למשוך כסכום חד-פעמי בגיל פרישה.
חיסכון שנצבר מהפקדות עד 2006: ניתן למשוך כסכום חד-פעמי 15 שנה לאחר ההפקדה הראשונה בפטור ממס.

תשומת הלב, בכל מקרה ובאם רצונכם למשוך כספים מיועדים לקצבה שלא על דרך קצבה ו/א באם הנכם מעוניינים במשיכת כספים "שלא כדין" רצוי להתייעץ עם בעל רישיון מתאים.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. *בעמית שכיר – ככל שניתן למשוך בהתאם לתקנון הקופה. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646