מהי קרן נאמנות

השאיפה האולטימטיבית של משקיעים היא להשקיע את כספם בשוק ההון על מנת להעלות את ערכו לאורך זמן, אולם מבלי שיידרשו "לסגור" את הכסף לתקופה ארוכה, כך שהכסף יישאר זמין למשיכה בכל עת. אחד ממוצרי ההשקעה שמאפשרים לעשות זאת הוא קרן נאמנות. קרנות הנאמנות הן בין מוצרי ההשקעה הוותיקים בשוק הישראלי, והן שומרות על פופולריות גבוהה לאורך זמן בזכות היתרונות המובהקים שלהן, כמו גם העובדה שמנהלי הקרנות לא שוקטים על השמרים וממשיכים לחדש כל העת את מגוון הקרנות המוצע למשקיעים.

אז מה זה קרן נאמנות ומה הפך אותה לאבן יסוד בתיקי הנכסים של המשקיעים הישראלים? התשובות לפניכם:

קרן נאמנות היא מוצר פיננסי המאפשר למשקיעים להתאגד להשקעה משותפת בניירות ערך. הקרן היא למעשה תיק השקעות משותף, המנוהל על-ידי מנהל השקעות מקצועי בחברה לניהול קרנות נאמנות עבור כל המשקיעים שרכשו יחידות השתתפות בקרן.

מנהל הקרן משקיע את כספי הקרן בניירות ערך שונים, כגון מניות בארץ ובחו"ל, אגרות חוב של ממשלות וחברות בארץ ובחו"ל, מק"מים וכדומה, בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן, המפורסמת בתשקיף באתר הבורסה. נכסי קרן הנאמנות מוחזקים על ידי נאמן הקרן עבור בעלי יחידות ההשתתפות, בהתאם להסכם הנאמנות הנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן. בין יתר תפקידיו, נאמן הקרן מפקח על ביצוע מדיניות ההשקעה של הקרן ומילוי הוראת הסכם הנאמנות על ידי מנהל הקרן (ההסכם מתפרסם אף הוא באתר הבורסה).

מהם סוגי קרנות הנאמנות?

בישראל ישנן למעלה מ-2,000 קרנות נאמנות הנבדלות זו מזו במאפיינים רבים – נציין את העיקריים:

 • קרן פתוחה וקרן סגורה: קרן נאמנות פתוחה יכולה להגדיל את מספר יחידות ההשתתפות בה ולצרף משקיעים נוספים בהתאם לביקוש, וניתנת לפדיון בכל עת. יחידות ההשתתפות שלה אינן נסחרות בבורסה אלא נרכשות דרך מפיצים שהם חברי בורסה, כמו הבנקים. קרן סגורה מנפיקה מספר מוגבל של יחידות השתתפות, הנסחרות לאחר מכן בבורסה. רוב הקרנות בישראל הן קרנות פתוחות.
 • קרן פטורה וקרן חייבת: קרן חייבת משלמת למדינה מס על רווחי המשקיעים בקרן מנכסי הקרן, כך שכאשר המשקיע פודה יחידות השתתפות או מקבל דיבידנד מהקרן הוא פטור מתשלום מס, שכן המס כבר שולם עבורו. בקרן פטורה, המשקיע משלם ישירות מס למדינה על רווחי הון ריאליים מהקרן (לאחר פדיון יחידות ההשתתפות או קבלת הדיבידנדים).
 • קרן בניהול אקטיבי וקרן בניהול פאסיבי (מחקה): בקרן בניהול אקטיבי, מנהל הקרן בוחר באופן אקטיבי את ניירות הערך שבהם הקרן משקיעה, בהתאם למדיניות ההשקעה שלה, במטרה להשיא תשואות עודפות למשקיעים, כלומר -המומחיות של מנהל הקרן באה לידי ביטוי בתשואות שהקרן מניבה. קרן מחקה היא קרן בניהול פאסיבי, שעוקבת אחר מדד או נכס בסיס אחר – למשל, מדד ת"א 125, הכולל את 125 המניות הגדולות בבורסה בתל-אביב, מדד הבנקים וכדומה – כשהשאיפה היא להשיג ביצועים הדומים ככל הניתן למדד אחריו היא עוקבת.
 • קרן גידור בנאמנות: המצטרפות החדשות למועדון הקרנות בנאמנות הן קרנות הגידור בנאמנות. קרנות גידור בנאמנות מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מקצועיים, תוך שימוש באסטרטגיות מסחר ואמצעי גידור פיננסיים, בדומה לקרנות הגידור הרגילות, שבשונה מקרנות הגידור בנאמנות, אינן מפוקחות על ידי רשות ני"ע ומיועדות לרוב למשקיעים כשירים בלבד.

איך מצטרפים לקרן נאמנות?

רוב קרנות הנאמנות הן קרנות פתוחות, שההצטרפות אליהן נעשית באמצעות רכישת יחידות השתתפות בקרן ממפיצים שהם חברי בורסה, כמו הבנקים. מיעוט מהקרנות הן קרנות סגורות, המנפיקות מספר מוגבל של יחידות השתתפות, הנסחרות בבורסה וניתן לרכוש אותן כפי שרוכשים מניה או איגרת חוב.

להשקעה באמצעות קרנות נאמנות כמה יתרונות בולטים:

 • מגוון רחב של אפיקי השקעה – בישראל למעלה מ-2,000 קרנות נאמנות המאפשרות להיחשף למגוון עצום של ניירות ערך, שווקים גיאוגרפיים, מגזרים ואסטרטגיות השקעה. באנליסט אפשר לבחור בין מגוון רחב של עשרות קרנות – לדוגמה, קרן אקטיבית המתמקדת במניות של חברות תעשייה בישראל, קרן מחקה שעוקבת אחר מדד מניות הבנקים והביטוח, קרן שמתמקדת בחברות טכנולוגיה, קרן גידור בנאמנות והרשימה עוד ארוכה.
 • אפשרות לפיזור רחב – השקעה בקרנות נאמנות היא דרך נוחה לבניית תיק נכסים תוך פיזור רחב של אפיקים וניירות ערך.
 • הכסף נזיל בכל עת – ניתן לקנות ולמכור יחידות בקרנות הנאמנות בכל יום מסחר.
 • ניהול מקצועי – קרנות הנאמנות מנוהלות על ידי אנשי מקצוע מומחים בניהול השקעות.
 • פיקוח הדוק – קרנות נאמנות כפופות לרגולציה הדוקה ומפוקחות על ידי רשות ניירות ערך.
 • שקיפות – קרנות הנאמנות נדרשות בפרסום מידע רב למשקיעים באופן שוטף, החל מתשקיף, דרך דו"חות חודשיים על היבטים שונים של פעילותן, דיווחים על אירועים שונים המתרחשים בהן וכו'.
 • יתרונות מיסוי – בקרנות פטורות (רוב הקרנות בישראל), כל הרווח מההשקעה מושקע בשוק ההון עד למועד הפדיון. המשמעות היא שכל עוד המשקיע לא פודה את הכסף, הרווחים שרשם בקרן מושקעים גם הם בבורסה. כמו כן, בקרנות פטורות ניתן לקזז הפסדים מקרן אחת מרווחים מקרן אחרת (או ניירות ערך אחרים בכלל).
 • ניתן להשקיע סכומים קטנים (בדרך כלל, כל סכום).

הנזילות המיידית של הכספים המושקעים בקרן נאמנות, המגוון העצום של סוגי הקרנות ואפיקי ההשקעה ומאפיינים נוספים, הופכים את קרן הנאמנות למוצר מבוקש בקרב המשקיעים הישראלים.

אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות הדין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שהיו מעת לעת. האמור לעיל כולל הערות, אומדנים ו/או תחזיות ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה של נייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם. אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו/או חברה הקשורה למי מהן, במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646